FR NL
Home/Disclaimer - Algemene voorwaarden - Bescherming van de privacy

Algemeen

 

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van de nv New Traffic Books met de domeinnamen www.autorijden.be en www.bienconduire.be alsook alle websites die door de nv New Traffic Books werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door de nv New Traffic Books, Brusselsesteenweg 326 - B1730 Asse , BTWnr BE0453063739.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Nv New Traffic Books behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van Nv New Traffic Books alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Nv New Traffic Books (zie hoger).

Intellectuele rechten

 

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Nv New Traffic Books, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Nv New Traffic Books.
Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Nv New Traffic Books is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

 

Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Nv New Traffic Books.
Nv New Traffic Books en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Nv New Traffic Books biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.
Nv New Traffic Books is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Nv New Traffic Books gewaarschuwd werd voor deze schade.
Zo is Nv New Traffic Books evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Nv New Traffic Books is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.
Nv New Traffic Books is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Nv New Traffic Books wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Nv New Traffic Books zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.
Nv New Traffic Books kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Verwerking van persoonsgegevens (bescherming van de privacy) hyperlinks

 

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van Nv New Traffic Books en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
Nv New Traffic Books kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Nv New Traffic Books.
Nv New Traffic Books wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

NV New Traffic Books beschermt de privacy van de gebruiker door zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
 
Een groot deel van de informatie die op de website wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen wordt aan de gebruiker persoonlijke informatie gevraagd. Dit is het geval wanneer de gebruiker een account moet aanmaken en een betaling moet verrichten om toegang te verkrijgen tot het betalend gedeelte van de website. Deze gegevens worden door de NV New Traffic Books behandeld in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
NV New Traffic Books gebruikt geen persoonlijke informatie die haar door welke communicatie dan ook ter kennis komt zonder de expliciete toestemming van de gebruiker.
 
Op de website van NV New Traffic Books wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Het betreft enkel cookies die de functionaliteit van het bezoek aan de website door de gebruiker efficiënt ondersteunen. Indien het gebruik van cookies door de gebruiker in zijn/haar browser uitgeschakeld wordt, kan er door NV New Traffic Books geen correcte werking van de website gegarandeerd worden. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van sessies en om de ervaring van de gebruiker op de website te stroomlijnen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Nv New Traffic Books kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.
Nv New Traffic Books behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalmiddel de Website niet verder te gebruiken.

NV New Traffic Books
Brusselsesteenweg 326
1730 Asse
Ondernemingsnr.: 0453.063.739
BTW-nr.: B0453.063.739
E-mail: info@newtrafficbooks.be